Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Marka Sasina w Radomiu ogłasza z wolnej ręki przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiortwa

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34016227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
PHU TRANSMAR MAREK SASIN W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości Marka Sasina w Radomiu ogłasza z wolnej ręki przetarg ofertowy
na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa
Sprzedaży podlega zorganizowana część przedsiębiorstwa - nieruchomość gruntowa inwestycyjna niezabudowana położona w miejscowości Klwów, dla której w Sądzie Rejonowym w Przysusze prowadzona jest księga wieczysta nr RA1P/00035362/2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1492/3 o powierzchni 186.403 m2 - c.o. 1.568.680 zł oraz działka nr 1492/4 o powierzchni 112.967 m2 - c.o. 1.480.320 zł. Dopuszcza się sprzedaż w/w nieruchomości jako poszczególne działki.
Łączna cena oszacowania całej nieruchomości wynosi 3.049.000 zł.
Warunki przetargu:
1. Opisane powyżej składniki przedsiębiorstwa - nieruchomości oferuje się do sprzedaży w całości
lub jako zorganizowane części w trybie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego
za najwyższą zaoferowaną cenę.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:
- ofertę kupna przedmiotu sprzedaży wymienionego powyżej, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie
z napisem "Oferta kupna, sygnatura akt V GUp 6/14" wraz z dopiskiem "nie otwierać" w siedzibie Biura Syndyka, ul. Wrocławska 9b w Radomiu, w terminie do 07.07.2020r. do godz. 14°° wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, z zaznaczeniem "Wadium - Przetarg".
3. Pisemna oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres albo pełną nazwę i siedzibę, NIP oraz REGON),
b) aktualny odpis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców),
c) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane,
d) podpis lub podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta i potwierdzenie należnej reprezentacji,
e)oświadczenie oferenta stwierdzające, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu, akceptuje je bez zastrzeżeń i spełnia jego warunki,
f) oświadczenie stwierdzające, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, przyjmuje je bez zastrzeżeń i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń w przyszłości,
g) oświadczenie oferenta, iż w przetargu nie występuje on jako upadły, syndyk, sędzia-komisarz,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
h) zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem,
i) dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na konto:
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku,
nr 66 9132 0001 0000 3123 3000 0010,
j) oferowaną cenę nabycia oznaczoną kwotowo.
4. Rozpoznanie ofert nastąpi komisyjnie do dnia 20.07.2020r.
5. Oferent, którego oferta zakupu nieruchomości została przyjęta, zobowiązany jest do:
podpisania umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyznaczonym terminie,
poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem kupna-sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku VAT,
wpłaty należności zaoferowanej najpóźniej w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
6. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni po dokonaniu wyboru oferenta, a wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet nabycia.
7. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
8. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy oferenta
w wyznaczonym terminie.
9. W przypadku ofert równoważnych lub zbliżonych zastrzega się prawo dodatkowych negocjacji
z możliwością końcowego licytowania ceny.
10. Zastrzega się w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu w części lub w całości.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 601 374 220 lub w Biurze Syndyka w Radomiu przy ul. Biznesowa 2 lok. 011 w godz. 8.00 - 14.00.
34016227
drukuj ogłoszenie