Ogłoszenie

Wydłużenie naboru wniosków na wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34016734
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyWydłużenie naboru wniosków na wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Nabór nr RPWP.01.03.01-IZ.00-30-001/20
DLA KOGO?
Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są Instytucje otoczenia biznesu.
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP
NA CO?
Wsparciem zostaną objęte projekty zapewniające przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania
(w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.
KIEDY?
Nabór od 27 kwietnia 2020 r. od godziny 7.30 do 24 lipca 2020 r. do godziny 15.30.
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących
w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.
34016734
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: