Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Ostródzkiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gminie Łukta

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159023
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) STAROSTA OSTRÓDZKI zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań z wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziału w Olsztynie, w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z następujących nieruchomości:
1. położonej w obrębie Mostkowo, gmina Łukta, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26 o pow. 8,81 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr EL1O/00003657/4, w której jako właściciel figuruje osoba zmarła i dotychczas nie zostali ustaleni jej spadkobiercy;
2. położonej w obrębie Sobno, gmina Łukta, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 99 o pow. 0,13 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr EL1O/00003650/5, w której jako współwłaściciel figuruje osoba zmarła i dotychczas nie zostali ustaleni jej spadkobiercy.
Postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości będzie prowadzone, w związku z inwestycją planowaną przez ENERGA-OPERATOR S.A., polegającą na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, relacji Olsztyn Mątki - Morąg.
Powyższe nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Jednocześnie Starosta Ostródzki wzywa wszystkie zainteresowane osoby, które mogą wykazać że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, II piętro, pokój 325, tel.: (89) 642 98 56, e-mail: geo@powiat.ostroda.pl.
Po upływie wskazanego powyżej terminu zostaną wszczęte postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

drukuj ogłoszenie