Ogłoszenie

Ogłoszenie Wótja Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla zach. części obrębu Wróblowice, obrębu geodezyjnego Lutynia, obrębu Gałów o obr. Zakrzyce.

dolnośląskie, Miękinia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34016775
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-330 Miękinia
Ulica
KOŚCIUSZKI 41
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘKINIA

SzczegółyOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĘKINIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz uchwał:
1) Nr VI/61/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Wróblowice w gminie Miękinia,
2) Nr II/22/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część "K".
3) Nr V/45/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia,
4) Nr IV/35/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mrozów-rola i lasy" w gminie Miękinia,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Wróblowice w gminie Miękinia - część A,
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część "K".
3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia,
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mrozów-rola i lasy" w gminie Miękinia,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 29 czerwca do 20 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach ww planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 15 lipca 2020 r. w sali nr 113 Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Wróblowice w gminie Miękinia - o godz. o godz. 1300,,
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część "K" - o godz. 1330,
3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia - o godz. 1400,
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mrozów-rola i lasy" w gminie Miękinia - o godz. 1430.
Projekty ww planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w terminie wyłożenia do publicznego wglądu oraz składania uwag na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być składane na piśmie oraz w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko ww projektów planów miejscowych. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu (podczas dyskusji publicznej w dniu 15 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanieprzestrzenne@miekinia.pl.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Miękinia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r.
Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
Wójt Gminy Miękinia informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej Gminy Miękinia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zagospodarowanie przestrzenne oraz w siedzibie Administratora.
34016775
drukuj ogłoszenie