Ogłoszenie

Ogłoszenie Wótja Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia.

dolnośląskie, Miękinia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34016777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-330 Miękinia
Ulica
KOŚCIUSZKI 41
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘKINIA

SzczegółyOGŁOSZENIE Wójta Gminy Miękinia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia
Na podstawie art. 11 pkt 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany studium opracowany został na podstawie uchwał Nr IX/112/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz Nr XIII/138/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XIV/152/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 listopada 2019 r. i dotyczy ustalenia nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych: Brzezina, Brzezinka Średzka, Krępice, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Źródła, Białków, Gałów, Prężyce, Wilkszyn, Zabór Wielki i Zakrzyce oraz ustaleń tekstu Studium dotyczących parametrów zabudowy na terenie oznaczonym symbolem US1 (w obrębie geodezyjnym Mrozów).
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 1 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia w godzinach pracy Urzędu.
Projekt ww. zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie opublikowany również na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miękini w sali widowiskowej nr 113 na parterze o godz. 10 00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miękinia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt l oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) ww. projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urbanistyka@miekinia.pl, opatrzone tematem "Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko - zmiana Studium" lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r., w Urzędzie Gminy Miękinia, ulica Kościuszki 41, 55-330 Miękinia lub na jej adres. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miękinia.
Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
Wójt Gminy Miękinia informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.miekinia.pl w zakładce "zagospodarowanie przestrzenne".
Wójt Gminy Miękinia
34016777
drukuj ogłoszenie