Ogłoszenie

Ogłoszenie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Goleszyn

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159024
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Sierpecki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie ENERGA - OPERATOR S.A. zezwolenia na przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV - na nieruchomości położonej w obrębie Goleszyn gm. Sierpc, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 149/3.
W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09 - 200 Sierpc, pokój nr 5 lub 8 tel. (24) 275-91-16 lub (24) 275-91-17.

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do ww. Nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w trybie przepisów art. 124 oraz art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

drukuj ogłoszenie