Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Polnej - etap 1.

wielkopolskie, Komorniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34016943
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-052 Komorniki
Ulica
Stawna 1
Osoba kontaktowa
GMINA KOMORNIKI

SzczegółyPL.6721.4.2019
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Komorniki
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej - etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w sali sesyjnej nr 003 (parter) o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do ww. projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.
Jednocześnie, w związku z postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, w Biurze Podawczym (pokój 012) oraz składać uwagi do ww. postępowań. Uwagi do postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 162 ze zm.), na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl. Uwagi rozpatrzy Wójt Gminy Komorniki.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
3) przenoszenia danych osobowych;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.plw zakładce Ochrona danych osobowych.
34016943
drukuj ogłoszenie