Ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie Zebrania Grupy Członkowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159042
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-06-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia członków, że w dniu: 06.07.2020 r. o godz. 17.30 w sali III Oddziału Banku przy ul. Pocztowej 1 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej obejmujące wszystkich członków Banku

Proponowany porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:
1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego, sekretarza i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Zapoznanie się z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku w 2019 r.
7. Przedstawienie informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania
w Banku.
11. Przedstawienie informacji na temat realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu w 2018 r.
12. Przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
13. Dyskusja, wnioski i zapytania.
14. Uzupełniające wybory Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli na kadencję 2018 - 2020.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
16. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w Zebraniu
Zarząd GBS w Gorzowie Wielkopolskim

 

drukuj ogłoszenie