Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Źródła w gminie Miękinia - część A

dolnośląskie, Miękinia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34020901
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-330 Miękinia
Ulica
Kościuszki
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘKINIA

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Źródła w gminie Miękinia - część A
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr V/47/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Źródła w gminie Miękinia oraz Uchwałą Nr XXI/243/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Źródła w gminie Miękinia, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Źródła w gminie Miękinia - część A, w dniach od 16.07.2020 r. do 14.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.miekinia.pl w zakładce "Obwieszczenia 2020".
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w sali nr 113 o godz. 14.00.
Zgodnie z art.17 pkt. 11 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski lub uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w innej formie, jeżeli zostanie ona określona przez ten organ w ogłoszeniu dokonanym na podstawie przepisów art. 11 pkt 1 i 7, art. 17 pkt 1 i 9, art. 37b ust. 2 pkt 8, art. 37o ust. 8, art. 38b ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 pkt 1. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miękinia lub na adres: planowanieprzestrzenne@miekinia.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2020 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww projektu należy składać do dnia 28.08.2020 r.:
? na piśmie do Wójta Gminy Miękinia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
? drogą elektroniczną opatrzone tematem: uwaga do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Źródła w gminie Miękinia - część A, na adres: planowanieprzestrzenne@miekinia.pl,
? osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, w trakcie dyskusji publicznej w dniu 13.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia w sali nr 113 o godz. 14.00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miękinia.
Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
Wójt Gminy Miękinia informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.miekinia.pl w zakładce "zagospodarowanie przestrzenne".
34020901
drukuj ogłoszenie