Ogłoszenie

Sąd Okręgowy w Świdnicy III Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie sygn. akt III K 85/19, o terminie i miejscu pierwszej rozprawy

dolnośląskie, Świdnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34021626
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-100 Świdnica
Ulica
Plac Grunwaldzki
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W ŚWIDNICY

SzczegółySąd Okręgowy w Świdnicy III Wydział Karny
zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie sygn. akt III K 85/19, w której akt oskarżenia wniosła Prokuratura Regionalna w Gdańsku sygn. akt RP I Ds. 2.2016, przeciwko Iwonie K.-P. - byłemu doradcy finansowemu biura Polskiej Korporacji Finansowej "Skarbiec" sp. z o.o. (obecnie "Pożyczka Gotówkowa" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej) - oskarżonej o popełnienie czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., że w dniu 16 października 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się pierwsza rozprawa główna w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w sali A-211.
W celu złożenia zeznań w tej sprawie przez pokrzywdzonych przesłuchanych w charakterze świadków Sąd doręczy za pośrednictwem poczty wezwania na kolejne wyznaczone terminy rozpraw.
W przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w rozprawie na pierwszym wskazanym wyżej terminie prosimy o wcześniejsze telefoniczne poinformowanie o tym sekretariatu III Wydziału Karnego (tel. 74-851-82-90). Sąd informuje jednocześnie, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), o szczególnych zasadach obowiązujących na terenie Sądu, wskazanych na stronie internetowej tut. Sądu.
POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.
Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nieodebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.
34021626
drukuj ogłoszenie