Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zezwoleniu wnioskodawcy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwody odszkodowania za nieruchomość

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34024142
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny

Szczegóły



Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
postanowieniem z dnia 13 maja 2020 roku wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 335/20 zezwolił wnioskodawcy Województwu Pomorskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na
złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat od daty wydania niniejszego postanowienia kwoty 5.118 zł,
stanowiącej kwotę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji jako działka nr 185/3 o powierzchni 0,0074 ha i nr 192/3 o powierzchni 0,0135 ha, które powstały z podziału działek odpowiednio o nr 185/2 i nr 192/2, położonej w gminie Sierakowice, obręb Miechucino, powiat kartuski, objętą decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku nr W.I-II.7820.14.2017.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany właścicielowi nieruchomości albo na rzecz następców prawnych właściciela nieruchomości na ich żądanie po wykazaniu przez nich uprawnienia wynikającego z prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.
Wzywa się osoby uprawnione do odbioru tego depozytu.
34024142
drukuj ogłoszenie