Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna sołectw: Glisne, Kasina Wielka, Kasinka Mała, Lubomierz, Łętowe, Łostówka, Mszana Górna, Olszówka, Raba Niżna.

małopolskie, Mszana dolna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34032083
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
51-315 Wrocław
Ulica
Mulicka 6/14
Osoba kontaktowa
SOFTGIS S.C.

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna sołectw: Glisne, Kasina Wielka, Kasinka Mała, Lubomierz, Łętowe, Łostówka, Mszana Górna, Olszówka, Raba Niżna
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mszana Dolna Uchwały Nr XV/178/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna sołectw: Glisne, Kasina Wielka, Kasinka Mała, Lubomierz, Łętowe, Łostówka, Mszana Górna, Olszówka, Raba Niżna, oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planów oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzanej do przedmiotowych planów miejscowych, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres gmina@mszana.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 r.
Wnoszący wnioski lub uwagi podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do projektów planów jest Wójt Gminy Mszana Dolna.
Bolesław Żaba
Wójt Gminy Mszana Dolna
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Mszana Dolna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@mszana.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
34032083
drukuj ogłoszenie