Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Sopocie przy ul. Łokietka, dz. nr 96, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34033640
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Sopotu

SzczegółyGN.6821.1.2019.DP
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA SOPOTU
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej

informuje,
o zamiarze wszczęcia postępowania, z wniosku przedsiębiorstwa ENERGA OPERATOR SA
z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000033455, w sprawie ograniczenia, na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Sopocie przy ul. Łokietka, oznaczonej na arkuszu mapy 41 jako działka nr 96, objęta księgą wieczystą
nr GD1S/00006169/8, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie, na części ww. nieruchomości gruntowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV
typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 o długości 74m.
Z wpisów w księdze wieczystej nr GD1S/00006169/8 wynika, iż prawo własności przedmitowej nieruchomości przysługuje m.in. Panu Gerardowi Brillowskiemu i Pani Emilii Brillowskiej
- na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej.
Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.
W związku z tym, wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby do dnia 12.11.2020r., zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25-27, 81-704 Sopot, pokój nr 116, tel. 58 52-13-828, poniedziałek w godz. 10.00-18.00, wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00,
piątek w godzinach 7.30-15.30, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.
34033640
drukuj ogłoszenie