Ogłoszenie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Białków-fotowoltaika " w gminie Miękinia

dolnośląskie, Miękinia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34033514
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-330 Miękinia
Ulica
KOŚCIUSZKI 41
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘKINIA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Miękinia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Białków-fotowoltaika" w gminie Miękinia,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabór Wielki-fotowoltaika" w gminie Miękinia
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z:
uchwałą Nr XV/168/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Białków-fotowoltaika" w gminie Miękinia oraz
uchwałą Nr XV/169/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabór Wielki-fotowoltaika" w gminie Miękinia,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i uzasadnieniami, w dniach od 16.09.2020r. do 07.10.2020r., w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.09.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miękini w sali nr 312:
dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Białków-fotowoltaika" w gminie Miękinia, o godz. 1400,
dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabór Wielki-fotowoltaika" w gminie Miękinia, o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miękinia na adres: Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2020r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: e-mail: urbanistyka@miekinia.pl, opatrzone tematem "uwaga - mpzp Białków-fotowoltaika" lub "uwaga - mpzp Zabór Wlk.- fotowoltaika"
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 2081 z późn. zm.) wymienione wyżej projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektów należy składać do dnia 21.10.2020r. Na piśmie do Wójta Gminy Miękinia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Drogą elektroniczną opatrzone tematem: "Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko - mpzp Białków-fotowoltaika" lub "Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko - mpzp Zabór Wlk.-fotowoltaika" , na adres: urbanistyka@miekinia.pllub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, w godzinach otwarcia Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miękinia. Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
Wójt Gminy Miękinia informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.miekinia.pl w zakładce "zagospodarowanie przestrzenne".
34033514
drukuj ogłoszenie