Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159737
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;

2) posiada minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym;

3) posiada minimum trzyletni staż pracy w instytucjach kultury;

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w pkt. 4.

2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1) ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania instytucją kultury;

2) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Biblioteki, w tym biblioteki jako interdyscyplinarnego i multimedialnego centrum kultury i wiedzy oraz informatycznych systemów zarządzania biblioteką;

3) umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

4) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

5) doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;

6) znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

3. Zakres głównych zadań dyrektora:

1) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;

2) polityka finansowa oraz bieżące dysponowanie środkami finansowymi;

3) polityka kadrowa;

4) decydowanie w przedmiocie organizacji wewnętrznej i zakresie działania Biblioteki;

5) wydawanie zarządzeń i komunikatów;

6) akceptowanie planów pracy;

7) powoływanie Komisji i Zespołów do określonych spraw;

8) bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo ppoż.;

9) obrona cywilna, obronność i bezpieczeństwo publiczne;

10) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadań określonych w Statucie Biblioteki;

11) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biblioteki.

4. Oferta składana do konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1) zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki;

2) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

3) opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Biblioteki, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi ramowy program działalności i wizję rozwoju instytucji na okres 4 lat począwszy od 1 stycznia
2021 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

5) dokumenty potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym (np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS);

6) dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy w instytucjach kultury;

7) czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

b) że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

c) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

e) o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

2. Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

3. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Biblioteki udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311,
e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl.

6. Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bydgoszczy NIE OTWIERAĆ" należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 15 października 2020 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

7. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem bip.kujawsko-pomorskie.pl - Kultura i Dziedzictwo Narodowe - Konkursy.

 

drukuj ogłoszenie