Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności następujących działek położonych w Policach.

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34035309
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-010 Police
Ulica
Batorego
Osoba kontaktowa
GMINA POLICE

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Polic
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności następujących działek położonych w Policach, obręb ewidencji gruntów i budynków Police-2:
NUMER
DZIAŁKI
POW.NUMER
KSIĘGI WIECZYSTEJ
FORMA
ZBYCIA
WADIUMMIN.
POSTĄPIENIE
1121
1122
1123
1125
1127
3184 m2
439 m2
2840 m2
4734 m2
3043 m2
KW SZ2S/00034936/6
KW SZ2S/00010532/0
KW SZ2S/00007895/8
KW SZ2S/00001378/6
KW SZ2S/00001378/6
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego25 000,00 zł5 000,00 zł
1120
1126
1128
131 m2
243 m2
119 m2
KW SZ2S/00033418/2
KW SZ2S/00034162/9
KW SZ2S/00034162/9
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Opis nieruchomości: nieruchomość o łącznej powierzchni 1,4733 ha stanowi kompleks działek położony
w Policach na terenie ograniczonym ulicami: Krótką, Jasienicką, Kolejową i Dworcową. Właścicielem działek: 1121, 1122, 1123, 1125, 1127 jest Skarb Państwa, Gmina Police jest ich użytkownikiem wieczystym do 05.12.2089r. Teren jest nieogrodzony, porośnięty trawą, na części zakrzaczeniami i zadrzewieniem - samosiejki brzozy, olchy, topoli, zdziczałe drzewa owocowe. Otoczenie stanowią tereny wykorzystywane na cele różnych działalności związanych z obsługą przemysłu, magazynowe, produkcyjne, transportowe, wolne tereny inwestycyjne, szlak kolejowy Szczecin-Trzebież oraz zabudowa i urządzenia Zakładów Chemicznych Police.
W odległości ok. 2 km znajduje się Port Barkowy oraz Port Morski. Teren posiada dostęp do drogi wojewódzkiej nr 114.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą
Nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 lipca 2006 roku (Dz.Urzęd. Woj.Zachodniopomorskiego
z dnia 12 marca 2007 roku Nr 30 poz.449) działki znajdują się na terenach elementarnych oznaczonych
w planie symbolami 9 ZCH 18PU (tereny obiektów produkcyjno-usługowych), 9-13 KDW (droga wewnętrzna).
Nabywca prawa użytkowania wieczystego działek: 1121, 1122, 1123, 1125, 1127 będzie wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Wysokość opłaty za rok 2020 została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 19.12.2014r. określającego wartość działki nr 1121 w wysokości 21,51 zł/m2, działki nr 1122 w wysokości 19,82 zł/m2, działek: 1123, 1125,1127 w wysokości 16,87 zł/m2 .
Cena wywoławcza wynosi brutto 492 000,00 zł, w tym cena prawa użytkowania wieczystego działek: 1121, 1122, 1123, 1125, 1127 wynosi 473 000,00 zł ,co stanowi 96,14% ceny, cena własności działek:1120, 1126, 1128 wynosi 19 000,00 zł, co stanowi 3,86% ceny.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2020r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Policach, ul. Stefana Batorego 3 (II piętro, sala konferencyjna).
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul.Stefana Batorego 3
i ul. Bankowej 18.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.
Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 210, 212 lub telefonicznie pod numerem
91-43-118-90 lub 91-43-118-68.
34035309
drukuj ogłoszenie