Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Policach

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34035312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-010 Police
Ulica
Batorego
Osoba kontaktowa
GMINA POLICE

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Polic
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Policach
POŁOŻENIE
I NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIACENA WYWOŁAWCZAWADIUMMIN.POSTĄPIENIE
m. Police
obręb 2-Police
dz. nr 1131/2
1,3870 ha512 000,00 zł brutto
zawiera podatek VAT w stawce 23%
30 000,00 zł6000,00 zł
Opis nieruchomości: działka położona jest w Policach w obrębie ulicy Jasienickiej. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, Gmina Police jest jej użytkownikiem wieczystym do 05.12.2089r. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta, od strony wschodniej przylega do działki nr 1131/3 przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej 114 (ulicy Jasienickiej ) oraz wewnętrznej drogi - nieurządzonej, o trawiastej i zachwaszczonej nawierzchni. Działka jest nieogrodzona, porośnięta trawą, na części zakrzaczeniami i zadrzewieniem - samosiejki brzozy, olchy, topoli, zdziczałe drzewa owocowe.
W północnej części działki mogą wystąpić pozostałości po rozbiórce budynku gospodarczego.
W odległości ok. 100 m położone są tereny kolejowe z nieczynną bocznicą kolejową, w odległości ok. 2 km znajduje się Port Barkowy oraz Port Morski. Otoczenie stanowią tereny wykorzystywane na cele różnych działalności związanych z obsługą przemysłu, magazynowe, produkcyjne, transportowe oraz zabudowa i urządzenia Zakładów Chemicznych "Police" i wolne tereny inwestycyjne. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00034936/6.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z Uchwałą Nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 lipca 2006 roku (Dz.Urzęd. Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2007 roku Nr 30 poz.449) działka nr 1131/2 znajduje się na terenach elementarnych oznaczonych w planie symbolami 9 ZCH 23PU (tereny obiektów produkcyjno-usługowych), 9 ZCH 38E (elektroenergetyka).
Nabywca nieruchomości będzie wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego,
w terminie do 31 marca każdego roku, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3 % wartości nieruchomości. Wysokość opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Wysokość opłaty za rok 2020 została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 19.12.2014r. określającego wartość działki nr 1131 (z której powstała działka nr 1131/2) w wysokości 21,51 zł/m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Policach, ul. Stefana Batorego 3 (II piętro, sala konferencyjna).
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul.Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.
Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 210, 212 lub telefonicznie pod numerem
91-43-118-90 lub 91-43-118-68.
34035312
drukuj ogłoszenie