Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Kietrza z dnia 03.11.2020 roku o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

opolskie, Kietrz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048119
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-130 Kietrz
Ulica
3 Maja
Osoba kontaktowa
GMINA KIETRZ

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA KIETRZA Z DNIA 03.11.2020 ROKU
o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu uchwały nr XXIII/277/2020 z dnia 24 września 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
Granice obszaru objętego studium (określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały) - są tożsame z granicami administracyjnymi gminy Kietrz. Ww. uchwała jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, na poziomie "0" w Punkcie Obsługi Klienta codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4854356, wew. 26.
Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. projektu studium, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski, uwagi należy składać:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz,
ustnie do protokołu, na poziomie "0" w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu, w godzinach pracy urzędu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@kietrz.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt studium - Burmistrz Kietrza, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.).
Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego studium..., wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium..., zostały pozyskane z zasobów administratora danych - Burmistrza Kietrza.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48 - 130 Kietrz.
Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kietrz.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.kietrz.pl/ochrona-danych-osobowych.html
Burmistrz Kietrza
34048119
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: