Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Kosakowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

pomorskie, Kosakowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048219
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-198 Kosakowo
Ulica
Żeromskiego 69
Osoba kontaktowa
Gmina Kosakowo

SzczegółyOGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.), w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo : Nr V/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. oraz uchwały nr XXVII/182/2020 z dnia 25 lutego 2020r.
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) części obrębu Dębogórze gm.Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej (wyłożenie drugie);
2) części działek nr 147/71 i 146/9 obręb Rewa gmina Kosakowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Projekty planów udostępnione będą w dniach od dnia 16.11.2020r. do 14.12.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Projekty planów dostępny będą także na stronie internetowej:
https://bip.kosakowo.pl/m,568,referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego.html
w zakładce "MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych".
W celu zapewnienia możliwości bezpiecznego udziału w dyskusji publicznej, w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, w przypadku zgłoszenia większej liczby osób chętnych do udziału w dyskusji, wyznacza się termin dodatkowy dyskusji dla każdego z projektów planów. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie (pod ww. numer telefonu) chęci wzięcia udziału w dyskusjach publicznych, które odbędą się w dniach:
1) dla projektu mpzp części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz
2) w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej - 03.12.2020r. o godzinie 16.00 - termin podstawowy oraz w dniu 8.12.2020 o godz. 16.00 termin dodatkowy w przypadku zgłoszenia większej liczby zgłoszeń;
3) dla projektu mpzp części działek nr 147/71 i 146/9 obręb Rewa gmina Kosakowo - 03.12.2020r. o godzinie 17.30 - termin podstawowy oraz w dniu 8.12.2020r. o godz. 17.30 termin dodatkowy w przypadku zgłoszenia większej liczby zgłoszeń.
w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, przy ul.Kaszubskiej 11.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12. 2020r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo - www.bip.kosakowo.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19, do Urzędu oraz na dyskusję publiczną należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Zapewnione będą warunki dla zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach.
34048219
drukuj ogłoszenie