Ogłoszenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34049576
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-023 Warszawa
Ulica
Tarczyńska
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. "o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych" (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
zawiadamiam,
że w Wydziale Architektury i Budownictwa m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony dnia 07.09.2020 r., inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego przez Zastępcę Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa ulic Harfowej, Lutniowej i Lirowej z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną" - zgodnie z ustawą "o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych" na terenie dzielnicy Ochota w Warszawie, na terenach działek:
a) nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem, dzielonych pod inwestycję i planowanych do przejęcia przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego:
- OBRĘB 2-03-13:
56/4: - 56/5 do przejęcia pod ulicę, (56/6 właściciele bez zmian),
50: - 50/3 do przejęcia pod ulicę, (50/4 właściciele bez zmian),
47/9: - 47/11 do przejęcia pod ulicę, (47/12 właściciele bez zmian),
- OBRĘB 2-03-19:
77/3: - 77/8 do przejęcia pod ulicę, (77/9 właściciele bez zmian),
75/1: - 75/3 do przejęcia pod ulicę, (75/4 właściciele bez zmian),
73: - 73/1 do przejęcia pod ulicę, (73/2 właściciele bez zmian),
67: - 67/1 do przejęcia pod ulicę, (67/2 właściciele bez zmian),
37/9: - 37/10 do przejęcia pod ulicę, (37/11 właściciele bez zmian),
b) wykaz nieruchomości w projektowanym pasie drogowym, będących własnością Miasta st. Warszawy, niepodlegające przejęciu.
OBRĘB 2-03-13 : numery działek: 57, 56/3, 49/1, 51/6, 52/5
OBRĘB 2-03-19: numery działek: 77/6, 34/6, 77/5, 77/4, 65, 66, 34/3, 38/2
c) nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone wynikające z obowiązku budowy lub przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
OBRĘB 2-03-12: numery działek: 10/14,
OBRĘB 2-03-13: numery działek: 46
OBRĘB 2-03-19: numery działek: 1/2, 37/8, 38/1, 43, 41, 40, 49, 53, 80, 62/3, 62/4, 62/2; 73/2 (z podziału działki nr 73); 75/4 (z podziału działki nr 75/1); 67/2 (z podziału działki nr 67).
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt budowlany i podział nieruchomości.
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ochota w Warszawie oraz na stronie internetowej i w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota, ul. Tarczyńska 21.
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu udostępnienia akt sprawy.
Stronom służy prawo zgłaszania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty
zamieszczenia niniejszego obwieszczenia bezpośrednio do Wydziału Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa lub za pośrednictwem poczty.
Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniechania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń i strona internetowa Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2. Prasa lokalna
3. a/a - Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota
34049576
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: