Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy o wydaniu decyzji o zezwoleniu ne realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34051365
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-401 Warszawa
Ulica
Gen. A. Chruściela
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

SzczegółyUD-VIII-WAB.6740.86.2020.JKA
Signum: 6740.32.2020
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
Prezydent m. st. Warszawy
zawiadamia
że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, złożonego w dniu 14 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 147/PB/2020 z dnia 12.10.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie ulicy Sztukatorskiej na odcinku od ul. Zawodowej do ul. Kordiana wraz z budową sieci wodociągowej" w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy,
- na terenie działek ewid. nr 15/10, 15/11, 19/2, 22/12, 22/13, 34/5, 38, 58/1, 58/2, z obrębu 3-09-20,
- na terenie działek ewidencyjnych objętych projektowanym podziałem (w nawiasach numery działek po podziale, w tym tłustym drukiem działki przeznaczone pod inwestycję): 25/7 (25/8, 25/9), 26 (26/1, 26/2, 26/3), 33 (33/1, 33/2), 39 (39/1, 39/2), 42/1 (42/5, 42/6), 46/1 (46/3, 46/4), 51/4 (51/5, 51/6), 52/2 (52/3, 52/4), 57 (57/3, 57/4, 57/5), 63 (63/1, 63/2), 65/3 (65/5, 65/6), 65/4 (65/7, 65/8), 123 (123/1, 123/2), 117 (117/1, 117/2), 119 (119/1, 119/2), z obrębu 3-09-20,
wraz ze związaną z tą budową, koniecznością przebudowy elementów infrastruktury technicznej:
- na terenie działek ewidencyjnych nr 19/1, 26/2, 42/6, 57/4, 64/11, 123/2 z obrębu 3-09-20.
Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, prawo własności nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji przechodzi z mocy prawa na własność Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez Prezydenta m. st. Warszawy. Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, pokój 611, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia się o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz w "Gazecie Stołecznej".
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Odwołania od decyzji należy składać bezpośrednio, w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Rembertów, lub za pośrednictwem poczty - Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów, Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, 04-401 Warszawa.
34051365
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: