Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie przez Gminę Chrzanów do depozytu sądowego kwoty 14.768,00 zł z tytułu odszkodowania.

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34062685
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 545/20

OGŁOSZENIE:
Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, że w sprawie I Ns 545/20 zezwolił na złożenie przez Gminę Chrzanów do depozytu sądowego kwoty 14.768,00 zł (czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) z tytułu odszkodowania, którego obowiązek zapłaty wynika z punktu 3 decyzji nr 2 Starosty Chrzanowskiego z dnia 10 sierpnia 2020 roku, znak: AGN.6832.91.2017.PF16/PKK22 o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w łącznej kwocie 14.768, 00 złotych za udział w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Chrzanów, położoną w jednostce ewidencyjnej Chrzanów - miasto, obręb Chrzanów, oznaczoną, jako działka nr 3333/1 o pow. 0,0288 ha objętej księgą wieczystą KR1C/00092528/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, stanowiącą własność Marii Gałkowej w 2/24 części oraz Antoniny Skotnickiej w 10/24 części W/w kwota zostanie wypłacona temu, kto wylegitymuje się przed sądem, iż przysługiwało mu prawo własności rzeczonej nieruchomości na dzień 5 grudnia 2017 roku lub jego następcom prawnym. Sąd Rejonowy w Chrzanowie wzywa osobę/osoby uprawnione do odbioru depozytu.
34062685
drukuj ogłoszenie