Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, że w sprawie I Ns 905/19 zezwolił na złożenie przez Gminę Chrzanów do depozytu sądowego kwoty 13332 zł

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34062686
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 544/20
Ogłoszenie:
Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, że w sprawie I Ns 544/20 zezwolił na złożenie przez Gminę Chrzanów do depozytu sądowego kwoty 13.332,00 zł (trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 00/100) z tytułu odszkodowania, którego obowiązek zapłaty wynika z punktu 3 decyzji Starosty Chrzanowskiego z dnia 7 sierpnia 2020 roku, znak: AGN.6832.80.2017.PF16/PKK22 o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 13.332,00 złotych za udział w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Chrzanów, położoną w jednostce ewidencyjnej Chrzanów - miasto, obręb Chrzanów, oznaczoną, jako działka nr 3336/1 o pow. 0,0130 ha powstałej z podziału działki nr 3336 o pow. 0,3802 ha, zgodnie z wykazem hipotecznym LWH 757 gm. kat. Chrzanów, stanowiącej własność Mateusza Kawali w 4/16 części oraz Mateusza Oczkowskiego w 12/16 części; W/w kwota zostanie wypłacona temu, kto wylegitymuje się przed sądem, iż przysługiwało mu prawo własności rzeczonej nieruchomości na dzień 31 października 2017 roku lub jego następcom prawnym. Sąd Rejonowy w Chrzanowie wzywa osobę/osoby uprawnione do odbioru depozytu.
34062686
drukuj ogłoszenie