Ogłoszenie

NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o. ogłasza konkurs na objęcie funkcji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161119
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o.
ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice
ogłasza konkurs

na objęcie funkcji
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

1. Kandydatem może być osoba, która:
a. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (preferowane ekonomiczne prawnicze, administracyjne, zarządzanie lub w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie).
b. Posiada co najmniej 5cio-letnie doświadczenie:
- na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym świadczonym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- lub wynikające z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
c. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków podmiotu zarządzającego podmiotem leczniczym,
d. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. korzysta w pełni z praw publicznych,
f. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Zgłoszenie Kandydata powinno zawierać:
a. list motywacyjny wraz z CV zawierającym klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",
b. dane adresowe Kandydata, numer telefonu oraz adres e-mail,
c. poświadczone za zgodność kopie dokumentów:
- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich,
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych (w przypadku, gdy Kandydat powołuje się na spełnienie wymogu ukończenia takich studiów),
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych lub wynikające z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa/Wiceprezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą ogłoszenia.
- aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- oświadczenia Kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie Kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie Kandydata o braku orzeczonego przez Sąd zakazu pełnienia funkcji Prezesa/Wiceprezesa Zarządu,
- oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na użytek niniejszego konkursu.
3. Kandydat może przedłożyć inne dokumenty niż wymienione w pkt 2 potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje zawodowe Kandydata.
4. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty, które w myśl postanowień niniejszego ogłoszenia nie wymagają poświadczenia za zgodność - powinny zostać opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata. Na wezwanie spółki Kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
5. Pisemne zgłoszenia Kandydatów należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu tj. 7.25 do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o." lub opisanej „Konkurs do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o." na adres NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice w terminie do dnia 10 lutego 2021r.
6. Zgłoszenia niespełniające wymagań lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu, a Kandydaci nie wezmą udziału w Konkursie.
7. Termin otwarcia złożonych ofert: 11 luty 2021r.
8. Złożone zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
9. Kandydaci, których zgłoszenia zostaną uznane za kompletne, zostaną dopuszczeni do II etapu Konkursu, o czym zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kandydata adres e-mail, na którym zostanie przeprowadzona z nimi rozmowa kwalifikacyjna, w toku której ocenie poddane zostaną m.in.:
a. wiedza o strukturze organizacyjnej Spółki, przedmiocie i zakresie jej działalności oraz sektorze działalności Spółki,
b. koncepcja zmian umożliwiających wyeliminowanie czynników negatywnie oddziałujących na kondycję finansową Spółki,
c. doświadczenie zawodowe,
d. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
e. znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości,
10. Kandydaci niezakwalifikowani do II etapu Konkursu zostaną powiadomieni
za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kandydata adres e-mail.
11. W ramach II etapu Konkursu na prośbę Kandydata w siedzibie Spółki zostaną udostępnione Kandydatowi dokumenty odnoszące się do struktury organizacyjnej Spółki, przedmiotu i zakresu jej działalności (z wyłączeniem umów, których Spółka jest stroną) oraz sytuacji finansowej Spółki (sprawozdania finansowe za lata 2016-2019). Przed udostępnieniem dokumentów, Kandydat złoży pisemne oświadczenie obejmujące zobowiązanie do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.
12. Przed rozmową kwalifikacyjną Kandydatom mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej pytania na które Kandydaci będą zobowiązani udzielić odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
13. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały w siedzibie Spółki.
14. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kandydata adres e-mail lub telefonicznie z zachowaniem co najmniej trzydniowego wyprzedzenia.
15. Wyniki II etapu Konkursu zostaną ogłoszone 26 lutego 2021r.
16. W każdym czasie bez podania przyczyny konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

drukuj ogłoszenie