Ogłoszenie

Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny zawiadami pokrzywdzonych o rozpoczęciu rozprawy przeciwko Andrzejowi Ł. i innym oskarżonym - sygn. akt IV K 256/20

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34072229
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-076 Lublin
Ulica
Krakowskie Przedmieście 43
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE

SzczegółySąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny na podstawie art. 131 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych czynami ujętymi w zarzutach aktu oskarżenia
o tym, że dnia 26 lutego 2021 roku r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej w gmachu Sądu Okręgowego w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, rozpocznie się rozprawa przeciwko Andrzejowi Ł i innymi oskarżonym - sygn. akt IV K 256/20, oskarżonym między innymi o czyny art. 165 § 1 pkt. 2 kk w zb. z art. 165 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk polegające na zlecaniu i wyrabianiu, a następnie wprowadzaniu do obrotu za pośrednictwem sklepów internetowych o nazwach www.rcspider, www.rcwolf, www.demoon.co, www.ozz.cool, www.13rc.eu, szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych w postaci dopalaczy czym sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób.
Sąd informuje jednocześnie, że pokrzywdzeni na podstawie art. 54 § 1 k.p.k. mogą przystąpić do udziału w sprawie w charakterze oskarżycieli posiłkowych, w tym celu należy złożyć wnioski przed otwarciem przewodu sądowego. Mocą art. 46 § 1 k.k. Sąd nadto orzeka na wniosek pokrzywdzonych obowiązek naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Na postawie art. 87a § 1 i 3 k.p.k. na wniosek pokrzywdzonych będących stroną sąd wyznacza pełnomocnika z urzędu, przy czym w zależności od wyniku procesu strona taka może być obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.
Sąd informuje również o treści art. 387 § 1 i 2 k.p.k.: art. 387 § 1 - do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. § 2 - Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku."
34072229
drukuj ogłoszenie