Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Karczma o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Lubań

pomorskie, Nowa karczma

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072888
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-404 Nowa karczma
Ulica
Kościerska 9
Osoba kontaktowa
Gmina Nowa Karczma

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowa Karczma
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Lubań obejmującego działki nr 217/55, 519, 520, 522, 534, 535 i 667
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr XV/83/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Lubań obejmującego działki nr 217/55, 519, 520, 522, 534, 535 i 667 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Lubań obejmującego działki nr 217/55, 519, 520, 522, 534, 535 i 667 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 24 lutego do 24 marca 2021 r.
w Urzędzie Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowa Karczma z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2021r.
Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy urzad@nowakarczma.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 247) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. miejscowego planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy to jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Nowa Karczma na adres: Urząd Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy urzad@nowakarczma.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2021r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowa Karczma w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Karczma na stronie internetowej www.bip.nowakarczma.pl
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: (58) 680-04-76.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wójt Gminy
Nowa Karczma
Andrzej Pollak
34072888
drukuj ogłoszenie