Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161309
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-02-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


GN.6852.4.2020.Ac

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124b w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Golubsko - Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie, oznaczonej jako działka nr 289, w celu założenia przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15kV relacji GPZ Kowalewo - Chełmonie na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A.

Według zapisów z ewidencji gruntów i budynków oraz treści księgi wieczystej współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pani Gertruda Jarzemska, która zmarła i nie przeprowadzono po niej postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000 - lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. W przypadku następców prawnych niezbędne jest przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po poprzednim właścicielu nieruchomości, sporządzonego przed notariuszem.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nastąpi wszczęcie postępowania o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia prac remontowych polegających na wymianie przewodów linii SN-15 kV.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 5380/81 wew. 151.

 

 

drukuj ogłoszenie