Ogłoszenie

Regionalny Dyr. Ochrony Środowska w Opolu zawiadamia o Planie zagospodarowania przestrzennego Slezske Pavlocie.

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074217
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-594 Opole
Ulica
FIRMOWA 1
Osoba kontaktowa
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 119 ust.1, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
podaje do publicznej wiadomości, że:
1. strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej przez stronę czeską realizacji dokumentu pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego Slezské Pavlovice",
2. każdy może zapoznać się z całością dokumentacji, w języku czeskim, na stronie internetowej https://www.krnov.cz/up-slezke-pavlovice-navrh-ke-spolecnemu-jednani/d-35046. Ponadto dokumenty dotyczące przedmiotowego planu, w języku polskim, zamieszczone są jako załącznik do niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Opolu,
3. każdy może zgłaszać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu uwagi
i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia, w formie:
pisemnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole;
elektronicznej na adres: marta.ogonowska.opole@rdos.gov.pl;
ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ w Opolu.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
4. Uwagi i wnioski zostaną przekazane Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
34074217
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: