Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 2/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074431
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733 72 00
fax 22 733 72 01
Znak sprawy: AB.673.19.2020.EK
Ożarów Maz. dnia 15 lutego 2021 roku

OBWIESZCZENIE nr 2/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1, 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. ze zm.)
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 15 lutego 2021 roku, na wniosek Burmistrza Łomianek została wydana decyzja nr 91/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej:
rozbudowę drogi gminnej nr 410571W - ul. Pancerz w Łomiankach na odcinku od ul. Brukowej do ul. Stary Tor, realizowanej na działkach:
a) przeznaczonych pod inwestycję drogową stanowiących własność Gminy Łomianki:
- nr ew. 638/1, 639, w obrębie ewidencyjnym 0001, w jednostce ewidencyjnej 143205_4, Łomianki - miasto;
b) przeznaczonych pod inwestycję drogową, które w całości z mocy prawa stają się własnością Gminy Łomianki:
- nr ew. 638/3, w obrębie ewidencyjnym 0001, w jednostce ewidencyjnej 143205_4, Łomianki - miasto;
c) przeznaczonych pod inwestycję drogową, powstałych wskutek podziału nieruchomości:
- nr ew. 1/1 (1) w obrębie ewidencyjnym 7-13-01, w jednostce ewidencyjnej 146504_8 Dzielnica Bielany, Warszawa;
d) dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
- nr ew. 630/2 w obrębie ewidencyjnym 0001, w jednostce ewidencyjnej 143205_4, Łomianki - miasto;
- nr ew. 497, 498/2, 529/1 w obrębie ewidencyjnym 0022, w jednostce ewidencyjnej 143205_4, Łomianki - miasto;
(W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki po podziale, a w nawiasie numer działki przed podziałem.)
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim - w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego:
1) w przypadku wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji,
2) w przypadka pozostałych stron w terminie 14 dni od daty, w której zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji poprzez obwieszczenie stanie się skuteczne, tj. w terminie 28 dni od daty ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zgodnie z treścią art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości odwołania decyzji do Wojewody Mazowieckiego.
Informacje w sprawie decyzji można uzyskać za pomocą poczty, maila, telefonu lub e-PUAP. teł.: 22 733 72 27, e-mail: architektura@pwz.pl
34074431
drukuj ogłoszenie