Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Komorniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161378
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


PL.6721.4.2019

PL.6721.11.2016

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej - etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej - etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Księdza Malinowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 2 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.komorniki.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się:

w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 15:30 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej - etap 1,

w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 16:30 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej - etap 2,

w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 16:00 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Księdza Malinowskiego

za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie komorniki.pl oraz w aplikacji BLISKO.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do ww. projektów planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki na piśmie na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: planowanie@komorniki.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, w Biurze Podawczym (pokój 012) oraz składać uwagi do ww. postępowań. Uwagi do postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1173  ze zm.), na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl. Uwagi rozpatrzy Wójt Gminy Komorniki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

drukuj ogłoszenie