Ogłoszenie

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany zagospodarowania gminy Parzęczew

łódzkie, Parzęczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34075139
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
95-045 Parzęczew
Ulica
Południowa
Osoba kontaktowa
GMINA PARZĘCZEW

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójt Gminy Parzęczew
ogłasza:

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew dla działki nr ewid. 130/2 w obrębie Śliwniki Nowe
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/165/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew dla działki nr ewid. 130/2 położonej w obrębie Śliwniki Nowe
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew dla działki nr ewid. 130/2 w obrębie Śliwniki Nowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 3 marca 2021 r. do 24 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany w/w planu będzie również udostępniony w powyższym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Parzęczew.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
18 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Parzęczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, w godzinach pracy urzędu.
Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Parzęczew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej na adres: wojt@parzeczew.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r.
Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Parzęczew.
1. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Skórka oraz w obrębie Ignacew Folwarczny oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew dla obszarów położonych w obrębie Skórka oraz w obrębie Ignacew Folwarczny, na podstawie uchwały nr XXVIII/237/20 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w zmiany planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowiska.
Każdy ma prawo składać wnioski do w/w zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 17 marca 2021 r.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@parzeczew.pl.
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot, oznaczenie nieruchomości oraz planu miejscowego lub prognozy, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Parzęczew.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
WÓJT GMINY PARZĘCZEW
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Parzęczew jako dokumenty kategorii "A", zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
2) Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Parzęczew, z siedzibą: ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew,
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
4) Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
5) Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze. zm.),
7) Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie: e-mail: iod@parzeczew.pl, tel. 42 718-60-95 wewn. 125."
34075139
drukuj ogłoszenie