Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Pionkach

mazowieckie, Pionki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kolejowa 65a, 26-700, Pionki, mazowieckie
Powierzchnia
51 m2
Cena
3 000 zł
Numer ogłoszenia
32698819
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-700 Zwoleń
Ulica
Kościelna 1

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Paweł Piotrowski Kancelaria Komornicza w Zwoleniu zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4 marca 2014 roku w sali Sądu Rejonowego w Kozienicach X Zamiejscowy Wydział w Zwoleniu zs. 26-700 Zwoleń, ul. Moniuszki 6, odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Godz. 10.00 - Km 490/13
nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kolejowej nr 65a w miejscowości Pionki, gmina Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, obejmującej niezabudowaną działkę oznaczoną nr. 728/1 o powierzchni 51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pionkach prowadzi księgę wieczystą Kw. nr RA2Z/00000346/4.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 4.000,00 zł
Cena wywołania wynosi: 3.000,00 zł Wartość rękojmi: 400,00 zł
Godz. 11.30 - Km 1253/12
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 47,73 m2 położonego na czwartym piętrze budynku nr 8 przy ulicy Sienkiewicza w Pionkach, dla którego Sąd Rejonowy w Kozienicach XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pionkach prowadzi księgę wieczystą Kw. nr RA2Z/00008617/1 obejmującego udział 4773/1497300 w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takiej samej części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pionkach prowadzi księgę wieczystą Kw. nr RA2Z/00008587/1.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 90.000,00 zł
w tym:
wartość lokalu mieszkalnego: 85.000,00,- zł.
wartość udziału 4773/1497300 części jako prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej: 5.000,00,- zł.
Cena wywołania wynosi: 67.500,00 zł Wartość rękojmi: 9.000,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można także uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły. Nieruchomości ww. można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniem terminu z komornikiem. Operaty szacunkowe ww. nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 48 676 22 00.
32698819
drukuj ogłoszenie