Ogłoszenie

H.CEGIELSKI-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
149086
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


H.CEGIELSKI-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

położonych w Poznaniu:

NIERUCHOMOŚĆ A, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 213 do 239 składająca się z:

- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 9/7 o powierzchni 1,2283 ha zapisanej w KW nr PO2P/00100671/6, arkusz mapy nr 23, obręb Wilda,

- prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej opisanej działce,

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności HCP S.A.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 32.400.000,00 zł. netto (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych polskich).

NIERUCHOMOŚĆ B, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, składająca się z:

- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 18/9 o powierzchni 0,0386 ha zapisanej w

KW nr PO2P/00209557/5, arkusz mapy nr 20, obręb Wilda,

- prawa własności budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego na wyżej opisanej działce, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności HCP S.A.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 1.890.000,00 zł. netto (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych polskich).

NIERUCHOMOŚĆ C przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 264 składa się z:

- prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 135/13 i 144/2 o łącznej powierzchni 796 m2

zapisanych w KW nr PO2P/00007511/5, mapa 2, obręb Dębiec,

- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 139/2 o powierzchni 476 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00031782/2, mapa 2, obręb Dębiec.

Ww. działki są niezabudowane, a na działce 144/2 posadowiony jest słup wysokiego napięcia 110 kV należący do ENEA Operator Spółka z o.o.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 194.000,00 zł. netto (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych polskich).

NIERUCHOMOŚĆ D, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 266/268, składająca się z:

- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 146/2 o powierzchni 2 257 m2, zapisanej w KW nr PO2P/00031574/1, arkusz mapy 2, obręb Wilda,

- prawa własności budynku usługowo-mieszkalnego zlokalizowanego na ww. działce,

stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności HCP S.A.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 495.000,00 zł. netto (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych polskich).

Sprzedaż odbędzie się w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. nr 27, poz. 177 ze zm.).

Przetargi odbędą się 19-08-2015 roku w siedzibie (nowej) Zarządu Spółki Sprzedawcy, w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229 w pokoju nr 210: dla Nieruchomości A o godz. 10oo, dla Nieruchomości B o godz. 1100, dla Nieruchomości C o godz. 1200, dla Nieruchomości D o godz. 1300.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej określonej nieruchomości do 17-08-2015 roku, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto Spółki (w treści operacji należy napisać „Wadium" oraz podać dopisek „ Nieruchomość z oznaczeniem literowym ...").

PKO BP S.A. nr 06102040270000120200347096

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi oryginał dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wysokość postąpienia ustala się w kwocie minimum 1 % ceny wywoławczej licytowanej nieruchomości.

Oględzin przedmiotu przetargów oraz zapoznanie się z dokumentacją stanu prawnego można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dniach 10 i 11-08-2015 roku w godzinach 1000 - 1300.

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi być wpłacona na to samo konto, co wadium przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto Spółki. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż w ciągu 45 dni od daty przetargu.

Koszty aktu notarialnego w całości ponosi kupujący.

Niestawienie się kupującego w podanym terminie w celu podpisania umowy w formie aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium na rzecz sprzedającego.

Licytator jest upoważniony do rozstrzygania kwestii spornych dotyczących organizacji i przebiegu przetargu.

Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z przetargu i unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

Informacji udziela Zespół ds. Nieruchomości tel. (061) 831 14 82, (61) 831 11 04, e-mail: di@hcp.com.pl.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: