Ogłoszenie

I licytacja nieruchomości

dolnośląskie, Suchy dwór

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Agrestowa, Suchy dwór, dolnośląskie
Powierzchnia
352,22 m2
Cena
571 601,25 zł
Numer ogłoszenia
33572474
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22/03/2017 r o godz. 12:00 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 20 w sali 112 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Suchy Dwór, przy ul. Agrestowej 1 posiadającej założoną księgę wieczystą nr WR1K/00195528/0. Nieruchomość gruntowa, zabudowana, składająca się z prawa własności budynku, zakładu gastronomicznego-restauracji oraz prawa własności działki o pow. 1.390 m2. Budynek o pow. 352,22 m2. Budynek składa się z sali konsumenckiej z bufetem, kuchni, zmywalni, , przygotowalni wstępnej warzyw, magazynu, zaplecza socjalnego, kotłowni, toalet, oraz nieużytkowanego poddasza o pow. 160,84 m2. Stopień zaawansowania wykończenia 91,30%. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Kutyła Zofia
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 762.135,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 571.601,25 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 76.213,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 w mBank SA O/Wrocław z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunek Komornika .
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 10/03/2017 r. od godz. 15: 00 do godz. 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 071 344 29 99.
Komornik Sądowy
Marzanna Strzałkowska
33572474
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne