Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

dolnośląskie, Siechncie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Siechncie, dolnośląskie
Powierzchnia
38,5 m2
Numer ogłoszenia
33572679
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2016

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyBurmistrz Siechnic
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (TJ. Dz. U. z 2010r nr 102 poz. 651 ze zmianami), na podstawie § 2 ust.3 uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami stanowiącymi zasoby Gminy Siechnice, zarządzenie Burmistrza Siechnic
Nr 118 /2016 z dnia 12 grudnia 2016r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
i podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
Lp.Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntówOpis nieruchomości, przeznaczenie w mpzp
Powierzchnia [m2]Stawka czynszu za 1m2 powierzchni nieruchomości netto [zł] miesięczniePrzeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
1.Działka nr 281/26
obręb Siechnice nr KW WR1O/20593/3+

Pomieszczenie garażowe38,502,-Nieruchomość przeznaczona do wynajmu na okres do 2 lat dla Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu
1.Czynsz najmu płatny w terminie uzgodnionym indywidualnie w umowie najmu.
2.Do zaproponowanej stawki będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów oraz podatek od
nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta Siechnice.
3. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w prasie lokalnej.
4.Oferty należy składać do dnia 21.01.2017 do godz.1100 w kancelarii ( parter) Urzędu Miejskiego w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12 w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na najem garażu w Siechnicach". Cena podana
w ofercie nie podlega negocjacjom i jest ostateczna.
5. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 202 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 ,
tel. +48 71 786 09 10.
33572679
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne