Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 4

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szajnochy 4, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Cena
6 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-01-2017
Numer ogłoszenia
33576243
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Szajnochy 4
Nr telefonu
523439851

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI "DOMAR- BYDGOSZCZ" S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie
zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Karola Szajnochy 4, KW nr BY1B/00070124/3, BY1B/00030713/7 i BY1B/00065260/0, za cenę nie niższą niż 6.000.000,- zł (sześć milionów złotych) netto, powiększoną o podatek VAT 23%.
Oferty pisemne w zamkniętej kopercie zawierające oferowaną cenę netto, dane nabywcy, oświadczenia wskazane w regulaminie sprzedaży oraz potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% w.w. ceny minimalnej netto, należy złożyć w Biurze syndyka w Bydgoszczy ul. Szajnochy 4 do dnia 31 stycznia 2017 r. godz. 12.00.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 75 8142 0007 0044 6853 2000 0001. W przypadku wyboru oferty wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana, a który nie przystąpi do aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu na poczet kolejnych ofert, co oznacza przepadek wadium na rzecz masy upadłości.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Biurze syndyka w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 4.
Nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy. Cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Syndyk może odstąpić od wyboru ofert lub od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyn.
Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości i Regulamin sprzedaży są do wglądu dla zainteresowanych w biurze syndyka. Szczegółowe informacje tel. 52 343 98 51.
33576243
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne