Ogłoszenie

Bank Pekao S.A. informuje o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Matyldów

Bank Pekao S.A. informuje o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Matyldów

mazowieckie, Matyldów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Matyldów, mazowieckie
Powierzchnia
16 140 m2
Cena
196 350 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-01-2017
Numer ogłoszenia
151698
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację

o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Matyldów 26, gm. Łąck na nieruchomość składa się: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 14, 15/1, 15/2, 15/6 i 15/7 o łącznej powierzchni 16.140 m².

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW nr PL1G/00005759/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 196.350 PLN netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Sprzedaż ww. działek w części podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT, a w części jest opodatkowana podatkiem VAT, zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania transakcji można uzyskać pod niżej wymienionymi numerami telefonów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 19.600 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Warszawie, tel. 607-309-651 i 605-512-462.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A.,
nr konta 13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której wadium dotyczy.

Oferta powinna zawierać:

1.       datę,

2.       imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta

a)      w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy o złożenie oferty wspólnej  lub załączenie  zgody współmałżonka na zakup nieruchomości, a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie,

b)      w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  - nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      w przypadku osób prawnych -  aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty),

d)      w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego  Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS,

3.       adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email),

4.       w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL,

5.       w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP,

6.       oferowaną cenę w PLN netto,

7.       dowód dokonania wpłaty wadium,

8.       adres nieruchomości,

9.       termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty, z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 30 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie,

10.   zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,

11.   wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku odrzucenia oferty,

12.   oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty oraz o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego,

13.   w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony - wpisać dokładny adres nieruchomości" w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro pok. nr D0819, w terminie do dnia 23 stycznia  2017r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2017r.

O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Regulamin Przetargu dostępny jest w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Banku wskazanym w ogłoszeniu.  

Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyny.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego.

Sprzedaż nieruchomości może się odbyć wyłącznie na rzecz osoby fizycznej lub prawnej spełniającej wymogi przepisów Ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2012.803 ze zmianami).

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm).

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne