Ogłoszenie

Lokal mieszkalny

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Orzechowa 35/8, Wrocław, dolnośląskie
Cena
236 485 zł
Numer ogłoszenia
33577150
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki 13/1b
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejon. dla Wrocławia-Krzyków Marzanna Strzałkowska
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Kancelaria Komornicza 50-037 Wrocław, ul. Kościuszki 13/1b
tel.: (71) 344 29 99, fax: (71) 347 24 04, www.komornik-strzalkowska.pl, email: kancelaria@komornik-strzalkowska.pl
konto: mBank SA O/Wrocław 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17/03/2017 o godz. 8:30 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 111 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Orzechowej 35/8 stanowiącej własność dłużnika: Maziarz Marcin, bez urządzonej księgi wieczystej. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, jasna kuchnia, przedpokój, łazienka wraz WC, ponadto lokal wyposażony jest w balkon. Stan techniczno-użytkowy lokalu mieszkalnego określono jako przeciętny, lokal przeciętnie zadbany, ale nie wymagający pilnych nakładów remontowych. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236.485,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 177.363,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 23.648,50,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 w mBank SA O/Wrocław z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunek Komornika .
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 07/03/2017 r. od godz. 9: 00 do godz. 9:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 071 344 29 99.
Komornik Sądowy
Marzanna Strzałkowska
33577150
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne