Ogłoszenie

Działka nr 597 obręb Gozdnica

lubuskie, Gozdnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świerczewskiego 14, Gozdnica, lubuskie
Powierzchnia
468 m2
Cena
45 000 zł
Numer ogłoszenia
33577210
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-020 Wrocław
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Odra-Film

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
"Odra-Film, ul. Piłsudskiego 64 a, 50-020 Wrocław, ogłasza przetarg ustny nieograniczony
(licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych.
Przedmiotem sprzedaży jest:
I. Prawo własności budynku o pow. użytkowej 280 m2, położnego w Gozdnicy przy
ul. Świerczewskiego 14 (budynek byłego kina) oraz prawo wieczystego użytkowania
gruntu o powierzchni 0,0468 ha, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 597, obręb,
Gozdnica, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Żaganiu prowadzi
Księgę Wieczystą nr ZG1G/00020172/0.
W obowiązującym mpzp teren na którym leży przedmiotowa nieruchomość opisana jest
symbolem MW1 - co oznacza zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, dopuszcza się
nieuciążliwą działalność usługową jako towarzyszącą w części parteru.
Cena wywoławcza 45 000 zł.
Wadium w wysokości 4 500 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do
dnia 23 stycznia 2017 r. na konto Odra-Film w ING Bank Śląski SA O/Wrocław
nr 77 1050 1575 1000 0005 0269 7949. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Odry-Film.
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) odbędzie się w siedzibie Odry-Film we
Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64 a, pok. 320 w dniu 24 stycznia 2017 r. o godz.
11.00
II. Prawo własności budynku o pow. użytkowej 570 m2 położonego w Nowej Soli przy
ul. Wojska Polskiego (budynek byłego kina) oraz prawo wieczystego użytkowania
gruntu o powierzchni 0, 0827 ha, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 716/2
i działka nr 717/3, AM- 11, Obręb 0002-2 Nowa Sól -Miasto, dla której Sąd Rejonowy
w Nowej Soli prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1N/00006366/0.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym leży przedmio-
towa nieruchomość, przeznaczony jest na cele mieszkaniowo - usługowe,
Cena wywoławcza 267 000 zł.
Wadium w wysokości 26 700 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do
dnia 23 stycznia 2017 r. na konto Odra-Film w ING Bank Śląski SA O/Wrocław
nr 77 1050 1575 1000 0005 0269 7949. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Odry-Film.
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) odbędzie się w siedzibie Odry-Film we Wrocławiu
przy ul. Piłsudskiego 64 a, w dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 12.00
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1. Żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
2. Osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub z jej winy podpisanie umowy było
niemożliwe.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, bądź
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich opłat dotyczących transakcji kupna.
Informacji o przetargu udziela p. Czesław Głuszek w dni robocze tel. 71 79 370 91.
w godz. 8.00 -15.00. Nieruchomości można oglądać w miejscu ich lokalizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą jw.
Odra-Film zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn."
33577210
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne