Ogłoszenie

Działki nr 95/1, 95/2,95/3, AM-2, Obręb 0014

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
gen. Władysława Andersa 181, Wałbrzych, dolnośląskie
Powierzchnia
1 149 m2
Cena
377 000 zł
Numer ogłoszenia
33577227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Piłsudskiego 64a
Osoba kontaktowa
Odra-Film

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

"Odra-Film, ul. Piłsudskiego 64 a, 50-020 Wrocław, ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo własności budynku o pow. użytkowej 1 149 m2 położonego w Wałbrzychu przy
ul. gen. Władysława Andersa 181 oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni
0, 1661 ha, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 95/1, 95/2,95/3, AM-2, Obręb 0014, Biały Kamień nr 14, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1W/00058481/5.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza 377 000 zł.
Wadium w wysokości 37 700 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 23 stycznia 2017 r. na konto Odry-Film w ING Bank Śląski SA O/Wrocław nr 77 1050 1575 1000 0005 0269 7949. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Odry-Film.
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) odbędzie się w siedzibie Odry-Film we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 64a, p. 320 w dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 10.00
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1. Żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
2. Osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub z jej winy podpisanie umowy było
niemożliwe.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich opłat dotyczących transakcji kupna.
Informacji o przetargu udziela p. Czesław Głuszek w dni robocze tel. 71 79 370 91 w godz.
8.00 - 15.00. Nieruchomość można oglądać w miejscu jej lokalizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą jw.
Odra-Film zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn."
33577227
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne