Ogłoszenie

Lokal niemieszkalny

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Płońskiego, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
237,44 m2
Cena
171 000 zł
Numer ogłoszenia
33577445
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
30.03.2017 r. o godz. 14:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
udziału nr 14 - 16/71 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - garażu wielostanowiskowego, położonego we Wrocławiu, ul. Płońskiego 29, 31, 33 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00298107/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Udział ten stanowią miejsca postojowe nr 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 56, 57, 58, 59 i 60 w garażu o łącznej powierzchni 237,44 m2.
Udział stanowi własność dłużnika: PB Portero Sp. z o.o. we Wrocławiu
Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 171.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 128.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. 17.100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sygn. akt Km 1961/15
33577445
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne