Ogłoszenie

Syndyk Sprzeda

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
168 m2
Cena
1 170 400 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-04-2017
Numer ogłoszenia
33601776
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-02-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Ułanów 29 N
Osoba kontaktowa
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Nr telefonu
606665770
Email
bogdan.dobkowski@gazeta.pl

SzczegółyOgłoszenie
1. Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Szafrańskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 158/16, ogłasza przetarg pisemny z możliwością przeprowadzenia aukcji, na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którą stanowi dz. ew. nr 87/12 zlokalizowana w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, w obrębie 1-06-70, przy ul. Wiechy 4A, 02-998 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą Nr WA2M/00433633/1, za cenę oszacowania nie niższą niż 1 170 400 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych). Powierzchnia działki wynosi 1014 m. kw., powierzchnia zabudowy budynku 168 m. kw.
2. Ustala się wadium w kwocie 117 040 zł (sto siedemnaście tysięcy czterdzieści złotych), które należy wpłacić na następujące konto: Izabela Szafrańska w upadłości, nr konta 58 1090 1694 0000 0001 3247 5510, Bank Zachodni WBK S. A. Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do pisemnej oferty. Wadium będzie zarachowane na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zwrócone. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, gdy oferent wygrywający przetarg (aukcję) nie wpłaci pełnej ceny zakupu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Aukcja zostanie przeprowadzona, gdy będzie obecnych przynajmniej dwóch oferentów, którzy zaoferowali cenę nie niższą niż podana w pkt 1 tego ogłoszenia. Ceną wyjściową dla aukcji będzie najwyższa cena podana w ofercie pisemnej, a postąpienie w aukcji ustala się na kwotę 3.000 zł (trzy tysiące złotych).
3. Pisemne oferty na zakup z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości Izabeli Szafrańskiej - nie otwierać", składać należy do Kancelarii Notarialnej Notariusza Joanny Lewczuk, Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, II p., 02-797 Warszawa, w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00, przy czym liczy się w przypadku przesyłek pocztowych data wpływu, a nie data nadania.
4. Otwarcie ofert i ewentualne przeprowadzenie aukcji nastąpi w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 we wskazanej wyżej Kancelarii Notarialnej. Zawarcie aktu notarialnego umowy sprzedaży przewiduje się w tej Kancelarii Notarialnej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przetargu (aukcji) po uprzednim wpłaceniu przez oferenta, który wygrał przetarg (aukcję) całej ceny zakupu nieruchomości z zaliczeniem wadium. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
5. Informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Bogdana Dobkowskiego, ul. Ułanów 29N, 05-552 Kolonia Warszawska, tel. 22 726 70 83, 606 665 770, e-mail: bogdan.dobkowski@gazeta.pl.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu (aukcji) bez podania przyczyny.
33601776
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne