Ogłoszenie

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworu

śląskie, Kamień

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kamień, śląskie
Powierzchnia
3 398 m2
Cena
577 000 zł
Numer ogłoszenia
152045
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-03-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA KŁOBUCKA
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na:
sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworu, położonej w Kamyku gmina Kłobuck, plac Witosa 2, obejmującej działki nr: 746/7, 747/36, 747/37 o łącznej powierzchni 0,3398 ha.
Nieruchomość położona jest w centrum Kamyka, przy placu Witosa nr 2, zabudowana budynkiem dworu, wybudowanym w 1840 roku.
Budynek wraz z działką nr 747/36 wpisane do rejestru zabytków pod nr. A/53.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie - X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ2C/00018723/2.
Instalacje w budynku: co. z własnej kotłowni, energetyczna, wodno-kanalizacyjna aktualnie z odprowadzeniem ścieków do zbiornika zlokalizowanego w obrębie nieruchomości (istnieje możliwość odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej przebiegającej w ul. Szkolnej). Brak jest dla terenu nieruchomości obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru przewidzianego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz innymi zobowiązaniami.
Cena wywoławcza nieruchomości: 577.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
w tym za: budynek - 291.000,00 zł (stanowiąc 50,433% ceny wywoławczej),
grunt: działka nr 747/36 - 260.750,00 zł (stanowiąc 45,191% ceny wywoławczej),
działka nr 746/7 - 16.750,00 zł (stanowiąc 2,903% ceny wywoławczej),
działka nr 747/37 - 8.500,00 zł (stanowiąc 1,473 % ceny wywoławczej).
Podatek od towarów i usług VAT:
Transakcja w zakresie sprzedaży gruntu stanowiącego działki: nr 747/36 i nr 747/37 wraz ze znajdującym się tam budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.
Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny wylicytowanej za działkę nr 746/7, ustalonej wg proporcji zachodzących w cenie wywoławczej.
UWAGA!
Cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w wyniku przetargu zostanie obniżona o 50% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (cena za budynek dworu i za działkę nr 747/36), ustalonych wg proporcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami nieruchomości w cenie wywoławczej. W przypadku nabycia nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielenie bonifikaty nastąpi z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
Wadium w wysokości 57.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 18.05.2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 Bank Spółdzielczy w Kłobucku z adnotacją „wadium - przetarg na dworek w Kamyku".
Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.
Przetarg rozpocznie się w dniu 22.05.2017 r., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, o godz. 12.00.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu, z uwzględnieniem obniżki w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, tj. budynku dworu i działki nr 747/36, powiększona o należny podatek VAT w zakresie działki nr 746/7 podlega zapłacie jednorazowo, przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, przy czym środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Kłobuck na trzy dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.
Sposób korzystania:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nabywcy nieruchomości ciążyć będzie obowiązek:
- przeprowadzenia remontu zabytkowego dworu, którego rozpoczęcie winno nastąpić najpóźniej w terminie 2 lat od podpisania umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność nieruchomości, a zakończenie najpóźniej 5 lat od dnia podpisania umowy, po uzyskaniu stosownych zezwoleń wynikających z przepisów prawa;
- przestrzeganie zaleceń konserwatorskich wyrażonych w piśmie nr C-ZZ.5173.1.2016 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8.02.2016 r.;
- prowadzenie na nieruchomości działalności usługowej nieuciążliwej dla otoczenia i niezwiązanej z procesami produkcyjnymi lub wykorzystania zgodnie z innymi funkcjami określonymi w zaleceniach konserwatorskich;
- w czasie eksploatacji dworu utrzymania budynku dworu w dobrym stanie technicznym i estetycznym.
Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada nr 6;
- zamieszczenie na stronie internetowej www.gminaklobuck.pl,
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminaklobuck.pl.
Szczegółowe informacje, w tym dotyczące Regulaminu przetargu, zaleceń konserwatorskich, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6 (pokój nr 23), tel. 0343100180.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne