Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

świętokrzyskie, Wojciechowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
----, Wojciechowice, świętokrzyskie
Powierzchnia
72 m2
Cena
71 395 zł
Numer ogłoszenia
33620783
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
27-532 Wojciechowice
Ulica
Bidziny 150

SzczegółySYNDYK MASY UPADLOŚCI
Piotra Marchewki adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
Przedmiot sprzedaży:
Prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Bidzinach 150, gmina Wojciechowice składającej się z działek gruntu numer 128 o pow. 1ha i numer 129 o pow. 0,5ha (łączna powierzchnia działek 1,5ha) zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 72,84m2 oraz budynkami gospodarczymi, budowlami i składnikami roślinnymi dla której Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/00010122/8 za cenę wywoławczą 71 395,80 zł.
Warunki przetargu
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium.
2. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2017r. przesyłając je wyłącznie listami poleconymi na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św. O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do adresata.
3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętej kopercie A4, a ta koperta umieszczona w kolejnej kopercie formatu A4 z dopiskiem "Oferta na przetarg - nie otwierać".
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 7 140,00zł. na konto:
Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Akacjowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski nr: 42 1050 1461 1000 0091 4462 8774
Kopię przelewu wadium należy dołączyć do oferty oraz należy wskazać numer konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
5. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 w dniu 26.04.2017r. o godz. 11.30 sala XXV.
6. Pozostałe warunki przetargu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna spełniać oferta zamieszczone zostały w regulaminie przetargu.
7. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
8. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu, wgląd w operat szacunkowy oraz regulamin przetargu można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Syndykiem nr tel. 601 695 025.
33620783
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne