Ogłoszenie

Działka nr 4/40 AM 25

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krzywoustego 79a, Oleśnica, dolnośląskie
Powierzchnia
6 716 m2
Cena
1 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33621235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
Rynek-Ratusz
Osoba kontaktowa
Gmina Oleśnica

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, informuje o:
II-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83 (obręb Oleśnica):
działka gruntu nr 4/40 AM 25 o pow. 6.716 m2
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 23/2016 z dnia 18 maja 2016r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę trzech budynków wielorodzinnych wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą drogową,
przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest w granicach historycznego układu urbanistycznego i strefie ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla miasta Oleśnicy przeznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (nieruchomych, w tym archeologicznych),
KW nr WR1E/00041347/7
cena wywoławcza nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy),
przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 08 czerwca 2017r. o godz. 1045 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).
wadium wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 02 czerwca 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl(w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl(Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek - Ratusz ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
33621235
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne