Ogłoszenie

Działki nr 763/1, 763/2 i 763/3

dolnośląskie, Brzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wolności, Brzeg, dolnośląskie
Powierzchnia
2 224 m2
Cena
500 000 zł
Numer ogłoszenia
33622170
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
49-300 Brzeg
Ulica
Robotnicza 12
Osoba kontaktowa
Gmina Brzeg

SzczegółyBURMISTRZ BRZEGU
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA I-szego USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRZEG ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BRZEGU PRZY ULICY WOLNOŚCI
1.Oznaczenie i opis nieruchomości: działki nr 763/1, 763/2 i 763/3 sklasyfikowane, jako: B - tereny mieszkaniowe; Bi - inne tereny zabudowane o łącznej pow.0,2224ha, ark. mapy 10, obręb 1102 Centrum położone w Brzegu ul.Wolności 14 zapisane w księdze wieczystej OP1B/00017783/6 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-biurowym 4 - kondygnacyjnym o pow. ogólnej 2201,47m2 i budynkiem biurowo - gospodarczym o pow. użytkowej 121,21m2 położona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą; dojazd drogą publiczną ul.Kardynała Wyszyńskiego i ul.Wolności.
2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o podstawowej funkcji: tereny mieszkaniowe z usługami oraz zielenią (MN), w obrębie istniejącego przeznaczenia (częściowo w liniach rozgraniczających ulicy - narożnik ul.Kardynała Wyszyńskiego i Wolności - wyznaczonych linią przerywaną), w granicach strefy III zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski uwarunkowany historycznie, strefy B ochrony konserwatorskiej, obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości w celu utworzenia domu całodobowej i dziennej opieki oraz mieszkań wspomaganych i zakończenia inwestycji w terminie do dnia 31.12.2019roku pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 500.000,00zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych).
Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych zagospodarowaniem - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
3.Obciążenia i zobowiązania: Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na okres do 13.07.2017r. części budynku mieszkalno-biurowego o pow.90,0m2.
4.Cena wywoławcza nieruchomości, wysokość wadium oraz miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie w dniu się w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 budynek B - parter - sala nr 9 w dniu 07 czerwca 2017roku o godz.910.
Cena wywoławcza 1.572.200zł
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium.
Wadium w wysokości 314.440,00zł ( trzysta czternaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) jest płatna w pieniądzu na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 36 2030 0045 1110 0000 0217 9920 lub w kasie Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 najpóźniej do dnia 01 czerwca 2017 roku.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku Gminy Brzeg.
5.Sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej niniejszym ogłoszeniem, jako towaru używanego zwolniona jest z podatku VAT.
6.Wylicytowana w przetargu cena nieruchomości oraz koszty dokumentacji (808,00zł brutto) płatne są jednorazowo gotówką nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Informację o przetargu można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 215B i 216B w godz. 715 - 1515 , tel. 77 416 04 26 i 77 404 58 36
e-mail geodezja@brzeg.pl.
Burmistrz Brzegu
zaprasza do udziału w przetargu
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu www.brzeg.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP ( zakładka przetargi) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta w Brzegu (obok pokoju 215) od dnia 05.04.2017r. do dnia 07 czerwca 2017 r
Wyciąg z niniejszego ogłoszenia ukazał się w dniu 05 kwietnia 2017r. w Gazecie Wyborczej -
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim KOMUNIKATY.
Burmistrz Brzegu
(-) Jerzy Wrębiak
33622170
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne