Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radomska, Starachowice, świętokrzyskie
Cena
1 483 586,88 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-05-2017
Numer ogłoszenia
33622207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 D

SzczegółyStarachowice, dn . 06.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 137/1204, 137/1206, 137/1208 W OBR. EWIDENCYJNYM 01, GMINA STARACHOWICE W MIEJSCOWOŚCI STARACHOWICE UL. RADOMSKA
1. Nazwa (firma) oraz adres Sprzedającego:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d; 27-200 Starachowice
tel.: 41 274 53 84; 41 274 53 85;
fax: 41 274-76-20
e-mail: starachowice@radom.lasy.gov.pl
http.//www.starachowice.radom.lasy.gov.pl/
2. Tryb sprzedaży:
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
2.2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice nr 8 z dnia 14.03.2017 roku.
2.3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy:
Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015.2100 z dnia 2015.12.10, z późn. zm.)
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.2016.380 z dnia 2016.03.22, z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 z 2007 r. poz. 532) oraz postanowienia wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa.
3. Opis przedmiotu sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest:
niezabudowana nieruchomość Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr 137/1204, 137/1206, 137/1208 w obr. ewidencyjnym 01, Gmina Starachowice w miejscowości Starachowice, 27-200 Starachowice ul. Radomska. Lokalizację nieruchomości przedstawiono na mapie dostępnej na stronie internetowej Nadleśnictwa Starachowice pod adresem wskazanym w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia.
3.1. Działki 137/1204, 137/1206, 137/1208 posiadają urządzoną księgę wieczystą numer KI1H/00022805/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.
3.2. Działki ewidencyjne przeznaczone do sprzedaży oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem 137/1204, 137/1206, 137/1208, położone są w miejscowości Starachowice, Gminie Starachowice, obręb ewidencyjny 01.
Działki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opisane są w rejestrze gruntów i budynków jako:
Działka 137/1204 - Ls - lasy i grunty leśne
Działka 137/1206 - Ls - lasy i grunty leśne
Działka 137/1208- Ls - lasy i grunty leśne
Zgodnie z ewidencją Nadleśnictwa Starachowice: - oddział 137 w , 137 ~m, obręb leśny Starachowice
3.3. Powierzchnia nieruchomości: działka137/1204 - 717 m2, działka 137/1206 - 2340 m2, działka 137/1208 - 20704 m2
3.4. Opis nieruchomości:
Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w północno-zachodniej części miasta Starachowice przy ul. Radomskiej w sąsiedztwie terenów Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Są niezabudowane. W najbliższym sąsiedztwie od strony północnej znajdują się grunty zabudowane budynkami i urządzeniami Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz zakładu kamieniarskiego i produkcyjnego, od strony południowej znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz działka niezbudowana, od strony wschodniej przebiega ulica Radomska, zaś od strony zachodniej są tereny leśne. W dalszym sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położone są tereny z zabudową przemysłowo-usługową, teren cmentarza komunalnego i tereny leśne. Dojazd do sprzedawanych nieruchomości od ul. Radomskiej - wylotowej w kierunku Tychowa Starego.
Działka ewidencyjna 137/1204 o powierzchni 717 m2 ma kształt wydłużonego trapezu. Od strony północnej przylega do działki ewid. nr 6/19 zabudowanej budynkami i obiektami bazy MZK, od strony zachodniej przylega do działki ewid. nr 137/1206 porośniętej drzewami i krzewami, od strony południowej przylega do działki ewid. 137/1207 stanowiącej część cieku wodnego (Potok nr 2) odprowadzającego wody opadowe do rzeki Kamiennej, natomiast od strony wschodniej przylega do działki ewid. nr 8, będącej własnością Skarbu Państwa, przewidzianej w planie zagospodarowania przestrzennego pod pas drogowy ul. Radomskiej. Działka od strony północnej ogrodzona ogrodzeniem działki sąsiedniej z elementów metalowych, z pozostałych stron nie jest ogrodzona. Jest niezabudowana porośnięta roślinnością trawiastą. Przez działkę przebiega odcinek sieci gazowej. Posiada urządzony zjazd na działkę oraz dostęp do następujących sieci: energii elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
Działka ewidencyjna 137/1206 o powierzchni 2340 m2 ma kształt wąskiego, wydłużonego wielokąta. Od strony północnej przylega do działki ewidencyjnej nr 6/19, zabudowanej budynkami i obiektami bazy MZK i do działki ewid. nr 6/14 zabudowanej budynkami produkcyjnymi, od strony zachodniej przylega do terenów leśnych, od strony południowej przylega do działki ewid. 137/1207 stanowiącej część cieku wodnego (potok nr 2) płynącego do rzeki Kamiennej, natomiast od strony wschodniej przylega do działki ewid. nr 137/1204. Od strony północnej ogrodzona jest ogrodzeniem działki sąsiedniej z elementów metalowych, z pozostałych stron nie jest ogrodzona. Jest niezabudowana, porośnięta drzewami, krzewami i roślinnością trawiastą. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przechodzą odcinki sieci kanalizacji deszczowej odprowadzające wody deszczowe z terenu MZK oraz odcinki sieci kanalizacji sanitarnej. Drzewa rosnące na działce 137/1206: olsza czarna w liczbie 25 szt. pierśnicy od 8 do 33 cm, klon pospolity w liczbie 3 szt. o pierśnicy 9 i 13 cm, brzoza brodawkowata w liczbie 9 szt. o pierśnicy od 17 do 40 cm, topola osika w liczbie 8 szt. o pierśnicy od 12 do 45 cm, topola w liczbie 3 szt. o pierśnicy od 14 do 34 cm, klon jesionolistny w liczbie 51 szt. o pierśnicy od 8 do 16 cm, robinia akacjowa w liczbie 31 szt. o pierśnicy od 8 do 27 cm, wierzba w liczbie 2 szt. o pierśnicy 9 i 10 cm, grusza 1 szt. o pierśnicy 25 cm.
Działka ewidencyjna nr 137/1208 o pow. 20704 m2 ma kształt nieforemnego wielokąta. Od strony północnej przylega do działki ewid. nr 137/1207 stanowiącej część cieku wodnego-Potok nr 2- odprowadzającego wody opadowe do rzeki Kamiennej, od strony zachodniej przylega do terenów leśnych, od strony południowej w części do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a w pozostałej części do działki ewid. nr 2(dawne torowisko), natomiast od strony wschodniej przylega do działki ewid. nr 8, będącej własnością Skarbu Państwa, przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pas drogowy ul. Radomskiej. Działka jest niezabudowana, porośnięta drzewami, krzewami, roślinnością trawiastą. Część środkowa porośnięta pojedynczymi drzewami, zaś część zachodnia porośnięta drzewami, w której wyróżniono dwie powierzchnie: jedną o obszarze około 0,1800 ha porośniętą sosną-udział 100%, zadrzewienie 1, wiek 16 lat, bonitacja I, pojedynczo występuje: lipa drobnolistna, wierzba, topola osika, olsza czarna i grusza oraz drugą o obszarze 0,0600 ha porośniętą olsza czarną - udział 100 %, wiek ok. 35 lat, bonitacja I, zadrzewienie 1, pojedynczo występuje topola osika i brzoza brodawkowata. W części płn.-wsch. na powierzchni 3584 m2 działka przeznaczona jest pod usługi, a w pozostałej części na powierzchni 17120 m2 pod tereny przemysłowe. Na działce usytuowane są słupy żelbetowe (8 szt.) nieczynnej sieci elektrycznej oraz 1 słup czynnej sieci elektrycznej. Działkę przecinają odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i 400 mm - dwa wzdłuż całej działki i jeden w poprzek działki oraz dwa odcinki sieci gazowej o średnicy 200 mm w części płd.-wsch. Działka posiada dostęp do sieci: energii elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Drzewa rosnące na działce 137/1208 ( oprócz wyszczególnionych powyżej): brzoza w liczbie 19 szt. o pierśnicy od 8 do 34 cm, topola osika w liczbie 35 szt. o pierśnicy od 8 do 33 cm, dąb bezszypułkowy - szt. 1 o pierśnicy 10 cm, sosna pospolita - szt. 1 o pierśnicy 12 cm, robinia akacjowa w liczbie 7 szt. o pierśnicy od 8 do 15 cm, wierzba w liczbie 36 szt. o pierśnicy od 8 do 48 cm, grusza - 2 szt. o pierśnicy 8 i 57 cm, śliwa tarnina w liczbie 4 szt. o pierśnicy od 8 do 12 cm.
3.5. Dla działek 137/1204, 137/1206, 137/1208 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Starachowice "Strefa", zatwierdzony Uchwałą nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.08.2011 r. oraz Uchwałą korygującą nr XI/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21.10.2011 r.. oraz uchwałą Rady Miejskiej nr V/9/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa"
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: działka ewidencyjna nr 137/1204 znajduje się na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 2U - tereny zabudowy usługowej oraz 7KDG - drogi publiczne klasy "G" główne, działka 137/1206 znajduje się na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 3ZI - teren zieleni izolacyjnej, w zakresie zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu zakaz lokalizowania zabudowy, działka 137/1208 znajduje się na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 4 P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 2U - tereny zabudowy usługowej.
Część nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na odległości do ok. 122 m od ulicy Radomskiej znajduje się w strefie ochronnej od cmentarza komunalnego z zapisem "odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studni, źródeł i strumieni, od zakładów produkujących artykuły żywnościowe, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych powinna wynosić co najmniej 150 m, odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach 50 m do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej podłączone".
3.6. Obecny sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 3.4. niniejszego ogłoszenia.
3.7. Zapisy w KW nr KI1H/00022805/6 dotyczące sprzedawanej nieruchomości.
3.7.1. Dział: I -SP - "Spis spraw związanych z własnością" - wolny od wpisów
3.7.2. Dział: III - "Prawa, roszczenia i ograniczenia" - wolny od wpisów
3.7.3. Dział: IV - "Hipoteka" - wolny od wpisów
Sprawy dotyczące sprzedawanej nieruchomości nie ujęte aktualnie w KW, które zostaną wpisane z chwilą sprzedaży nieruchomości - brak
3.8. Nieruchomość w obrębie działki 137/1208 na dzień 06.04.2017 r. jest przedmiotem trwającej procedury obciążenia działki 137/1208 służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna w oparciu o przepisy Ustawy o lasach (Dz.U.z 2014r. poz. 1153) art. 39 a ust. 1 i 2.
3.9. Nieruchomość nie jest ujęta w rejestrze zabytków
4. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza za nieruchomość obejmującą działki ewidencyjne nr 137/1204, 137/1206, 137/1208, obrębu ewidencyjnego 01 wynosi 1 208 430,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy czterysta trzydzieści zł 00/100 netto ) tj. 1 483 586,82 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć zł 82/100 brutto). Sprzedaż nieruchomości w części w zakresie działek ewidencyjnych nr 137/1204, 137/1208 w obrębie ewidencyjnym 01 jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień ogłoszenia 23%, natomiast działka 137/1206 w obrębie ewidencyjnym 01 jest zwolniona od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9).
Oferta winna zawierać cenę brutto w PLN wraz z cenami brutto za poszczególne działki w PLN.
Sprzedaż nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 137/1204, 137/1206, 137/1208 nie nastąpi, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej brutto.
W przypadku zmiany obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), Sprzedający zastrzega opodatkowanie wskazanej w niniejszym ogłoszeniu sprzedaży gruntu zgodnie z obowiązującymi na dzień sprzedaży przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Ceną nabycia nieruchomości razem jest cena za nieruchomość brutto ustalona w ofercie wybranej przez Sprzedającego w niniejszym przetargu powiększona o szacowane koszty sprzedaży, o których mowa w pkt. 13.3. a) niniejszego ogłoszenia. Oferta, która nie zawiera ceny nabycia nieruchomości razem, stanowiącej sumę ceny za nieruchomość i wskazanych w pkt. 13.3. a) kosztów sprzedaży, jest nieważna i podlega odrzuceniu.
Cena nabycia nieruchomości razem nie zawiera kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat, jak również opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji leśnej.
5. Sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sprzedawanej nieruchomości:
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 137/1204, 137/1206, 137/1208 obrębu ewidencyjnego 01można uzyskać w terminie do dnia 08.05.2017 r. godz. 11.30 r. w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego14 d, 27-200 Starachowice, tel. 274-53-84, tel./fax 274-76-20 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00.do 15.00. Osoba upoważniona do kontaktów - Aneta Hud - sekretarz.
6. Data i miejsce przetargu (otwarcia ofert):
Termin otwarcia ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 137/1204, 137/1206, 137/1208 obrębu ewidencyjnego 01 ustala się na dzień 08.05.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-200 Starachowice. Uczestnicy przetargu mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
7. Wadium - termin i sposób jego wniesienia:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 241 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy 00/100) w terminie do dnia 08.05.2017 r. do godz.11.30.
Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Sprzedającego nr ING Bank Śląski O /Starachowice
80 1050 1432 1000 0005 0015 3721 (terminem spełnienia wpłaty wadium jest termin uznania wpływu środków na rachunek bankowy sprzedającego).
Wadium w formie pieniężnej sprzedający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć do siedziby Nadleśnictwa Starachowice (adres wskazany w pkt.1) w pokoju nr 14.
Wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu z niżej wskazanymi zastrzeżeniami:
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę za nieruchomość ustaloną w przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości razem.
8. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
8.1. Pisemne oferty dotyczące zakupu nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 137/1204, 137/1206, 137/1208 w obrębie ewidencyjnym 01 należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Zakup nieruchomości przy ul. Radomskiej", w terminie do dnia 08.05.2017 r. do godz.11.30 do siedziby Nadleśnictwa Starachowice wskazanej w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia. Składający ofertę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim oznakowana została oferta. Komisja odrzuca oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w pkt. 8.2. lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium. Kupujący nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
8.2. Pisemna oferta powinna zawierać:
Imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta
Numery PESEL, NIP, REGON oferenta o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania
Numer rachunku bankowego oferenta
Datę sporządzenia oferty
Oferowaną cenę brutto za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej brutto , wskazanej w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia oraz cenę nabycia nieruchomości razem brutto
Sposób zapłaty ceny
Sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości
Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu, zrozumiał je i przyjmuje je bez zastrzeżeń
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu
Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży oraz jej granicami i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru jego oferty nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży
Dowód wniesienia wadium; w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej do oferty należy załączyć kopię gwarancji bankowej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał gwarancji bankowej złożyć zgodnie z pkt 7 niniejszego ogłoszenia
W przypadku oferentów będących osobami prawnymi, winni oni załączyć dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania interesów zgłaszającego np. aktualny KRS, aktualny wpis do ewidencji gospodarczej itp.
8.3. Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza oferty, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Starachowice pod adresem wskazanym w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia.
9. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę i sposób oceny:
Kryterium wyboru nabywcy jest oferowana przez uczestnika przetargu cena brutto za nieruchomość obejmującą działki ewidencyjne nr 137/1204, 137/1206, 137/1208 obrębu ewidencyjnego 01. Sprzedający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej tj. tej, która zawiera najwyższą oferowaną cenę brutto za nieruchomość (wskazaną w pkt. 1 formularza oferty) spośród złożonych ofert spełniających warunki wskazane w ogłoszeniu i której oferowana cena brutto za nieruchomość jest wyższa od ceny wywoławczej brutto.
10. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości razem brutto:
Zapłata za nieruchomość ceny nabycia nieruchomości razem brutto w PLN winna nastąpić w terminie poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego (w tym umowy warunkowej w związku z pkt. 13.5 niniejszego ogłoszenia), nie później niż na 1 dzień przed ustalonym terminem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (w tym umowy warunkowej w związku z pkt. 13.5 niniejszego ogłoszenia). Terminem spełnienia zapłaty ceny nabycia nieruchomości razem brutto jest termin uznania wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
11. Informacje o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości (w tym umowy warunkowej w związku z pkt. 13.5 niniejszego ogłoszenia) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
12. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. Informacje dodatkowe dotyczące sprzedawanej nieruchomości i przetargu
13.1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia w wysokości i terminie określonym w pkt.7
13.2. Opis przedmiotu sprzedaży jest wyłącznie informacją pomocniczą dla składających ofertę zakupu. Przed przygotowaniem oferty Oferent winien zapoznać się na gruncie z przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości następuje według stanu faktycznego na dzień sprzedaży. Ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w ogłoszeniu a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstaw do wysuwania roszczeń przez Nabywcę względem Sprzedającego.
13.3. Koszt sprzedaży stanowią:
a) wszelkie koszty związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury sprzedaży, a w szczególności:
koszty wyceny nieruchomości: 13 530,00 zł z VAT
szacowane koszt publikacji ogłoszeń o przetargu w prasie: 9348,00 zł z VAT
koszt poniesionych i przewidywanych opłat: 165,94 zł z VAT
Ogółem szacowane koszy dotychczas poniesione i przewidywane związane z przygotowaniem procedury sprzedaży, o których mowa w pkt. 13.3.a) wynoszą 23 043,94 z VAT.
b) koszty związane z transakcją kupna - sprzedaży a w szczególności: koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszt wypisów, opłaty sądowe, opłaty z tytułu taksy notarialnej, które ponosi Nabywca nieruchomości.
Wysokość kosztów związanych z transakcją kupna - sprzedaży zostanie ustalona przez notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego.
Kosztów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedury sprzedaży oraz kosztów związanych z transakcją kupna - sprzedaży nie obejmuje cena wywoławcza podana w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
13.4. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty.
13.5. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, z uwagi na jej położenie w granicach administracyjnych miasta Starachowice, Gminie Starachowice służy prawo pierwokupu (zgodnie z art. 38 ust.5 Ustawy o lasach (Dz. U. 2015.2100 z dnia 2015.12.10z późn. zm.).
13.6. Grunt przeznaczony do sprzedaży jest lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 12 z 2011 r. poz. 59 z późn. zm.). Zmiana rodzaju użytku gruntu leśnego przeznaczonego na cele nieleśne wymaga wydania decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz poniesienia wymaganych opłat tj. należności związanych z wyłączeniem, opłat rocznych i jednorazowego odszkodowania zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Czynności związane z uzyskaniem w/w decyzji wykonuje oraz opłaty ponosi Inwestor.
13.7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego mogą być zaskarżane przez składającego ofertę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. wskazanym w pkt. 2.3. niniejszego ogłoszenia.
33622207
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne