Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości „UNICAT" Ukleja Artur w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Radomiu ul. Floriana 7/1, ogłasza pisemny przetarg...

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Powierzchnia
519 m2
Cena
123 900 zł
Numer ogłoszenia
152220
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości „UNICAT" Ukleja Artur w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Radomiu ul. Floriana 7/1, ogłasza pisemny przetarg ofertowy w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem przetargu jest:
- prawo własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Świętego Floriana 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65 o powierzchni 519 m2 zabudowanej trzema budynkami mieszkalno-gospodarczymi oraz budowlami infrastruktury technicznej. Budynek mieszkalny jest zasiedlony. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr RA1R/00021304/8 za najwyżej oferowaną cenę, nie mniej niż 123.900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych), tj. 35% ceny oszacowania.
2. Oferty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy ul. Żeromskiego 53 do dnia 4 maja 2017 roku (decyduje data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygn. akt V GU p 3/12, z dopiskiem: PRZETARG UKLEJA ARTUR „UNICAT" oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ", a także wskazywać dane oferenta.
3. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), oferowaną cenę, aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia jego warunki, zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży, jego wyceną, oraz z regulaminem przetargu, podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpis osób umocowanych do działania w imieniu oferenta będącego osobą prawną na ofercie i oświadczeniach, dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 12.390,00 zł.
4. Oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Banku PEKAO S.A.
nr 08 1240 5703 1111 0010 4758 2168
z zaznaczeniem „wadium na przetarg" do dnia 4 maja 2017 roku. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona. Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona przez Syndyka, uchyli się od zawarcia umowy.
5. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 9.00 w gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 sala 107.
6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
7. Sposób przeprowadzenia przetargu oraz pozostałe jego warunki niewynikające z powyższych postanowień zostały określone w Regulaminie Przetargu.
8. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
9. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie można przeglądać w siedzibie Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2 pok. 13, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 508 107 634, oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy ul. Żeromskiego 53.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne