Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Śląsk” Ewa Święcka (d. Wiciak) w upadłości likwidacyjnej ogłasza...

śląskie, Racibórz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Londzina 7/1 , Racibórz, śląskie
Powierzchnia
75 m2
Cena
119 245 zł
Numer ogłoszenia
152258
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Śląsk\" Ewa Święcka (d. Wiciak) w upadłości likwidacyjnej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłego, która obejmuje własność lokalu mieszkalnego w Raciborzu przy ul. Londzina 7/1 znajdującego się na 1 piętrze w 4 kondygnacyjnej kamiennicy, w skład którego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i spiżarnia o łącznej powierzchni 75,46 m², objętego księgą wieczystą GL1R/00048035/9 oraz udział 9/100 w działce gruntu o powierzchni 0,0362 ha oddanej w wieczyste użytkowanie, na której posadowiona jest kamienica, stanowiąca odrębną własność; w/w grunt objęty jest księgą wieczystą GL1R/00031080/7.
Cena wywoławcza opisanej nieruchomości wynosi nie mniej niż 119.245,00 zł., co stanowi 70% wartości oszacowania i jest przedmiotowo zwolniona z podatku VAT.

Regulamin przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1. prześlą na adres WIT-TRANS Sp. z o.o. (obsługującej postępowanie upadłościowe) 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1c / pok. 601 ofertę na kupno nieruchomości upadłego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG\" oraz wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 11.924,50 zł. na rachunek upadłego P.H.U. \"Śląsk\" Ewa Święcka (dawniej Wiciak) w upadłości likwidacyjnej 47-400 Racibórz, ul. Kozielska 7/3 - Bank Pekao SA 04 1240 1343 1111 0010 5658 6537 w terminie nie później niż na 7 dni przed terminem przetargu; za dzień zapłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego upadłego;
2. złożą oświadczenie osoby przystępującej do przetargu o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w § 11 regulaminu przetargu oraz złożą dokumenty stwierdzające uprawnienia osób uczestniczących w przetargu do reprezentowania osób biorących udział w przetargu (pełnomocnictwo, wypis z KRS, itp.);
3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.

Oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedzibę i adres), a także status prawny oferenta oraz dokumenty stwierdzające uprawnienia osób składających ofertę;
2. oferowaną cenę nabycia;
3. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.

Regulamin przetargu każdy oferent może przeglądać w terminie wyznaczonym do składania ofert w siedzibie firmy WIT-TRANS Sp. z o.o. (obsługującej postępowanie upadłościowe) w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1c /pok. 601, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 12:00.

Rozpoznanie ofert oraz wybór oferty nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ulicy Powstańców Warszawy 23, w dniu 23.05.2017r. o godz. 14:00 w sali nr 112.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.

1. Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy nabycia nieruchomości oraz zapłacenia ceny nabycia najpóźniej w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego upadłego.
2. Nabywca, który uchyli się od zawarcia umowy w terminie, określonym w pkt 1 lub nie uiści w powyższym terminie ceny nabycia, traci prawo nabycia nieruchomości a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości.
3. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte będzie zwrócone, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przetargu nie mogą brać udziału:
1. Sędzia-Komisarz, syndyk masy upadłości;
2. upadły, reprezentanci upadłego, małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo reprezentantów upadłego
3. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych w pkt 1.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 606-818-541.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne