Ogłoszenie

Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację
o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu

Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu

wielkopolskie, Kalisz

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kalisz, wielkopolskie
Powierzchnia
755 m2
Cena
1 573 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-05-2017
Numer ogłoszenia
152261
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację

o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 KALISZ UL. GRODZKA 7,  na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 67 o pow. 755 m2 i prawo własności budynku biurowo-usługowego wraz z budynkiem kotłowni i garażem.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KZ1A/00037137/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.573.000 PLN netto (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych netto). Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 158.000 PLN.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A., nr konta 13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której wadium dotyczy.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Poznaniu, tel. 601 727 021 oraz tel. 691 350 317.

Oferta powinna zawierać:

1.       datę,

2.       imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta

a)      w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy o złożenie oferty wspólnej  lub załączenie  zgody współmałżonka na zakup nieruchomości, a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie,

b)      w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  - nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      w przypadku osób prawnych -  aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty),

d)      w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego  Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS,

3.       adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email),

4.       w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL,

5.       w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP,

6.       oferowaną cenę w PLN netto, a w przypadku zamiaru skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT - złożenie oświadczenia w tym zakresie,

7.       dowód dokonania wpłaty wadium,

8.       adres nieruchomości,

9.       termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty, z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 60 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie,

10.   zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,

11.   wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku odrzucenia oferty,

12.   oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty oraz o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego,

13.   w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony - wpisać dokładny adres nieruchomości" w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro, pok. nr D0819, w terminie do dnia 16 maja 2017r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2017r.

O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Regulamin Przetargu dostępny jest w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Banku wskazanym w ogłoszeniu.  

Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyny.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm).

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne